*'''Шорский фольклор'''. [#p9a7102d]
*Шорский фольклор. [#p9a7102d]
Н. П. Дыренкова. 1940. Москва: Издательство академии наук ссср.

N・P・ドィレンコヴァ 『ショル人のフォークロア』


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS