La escatologica musulmana en la Divina Comedia.

D. Miguel Asín Paracios. 1919. Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre.

アシン・パラシオス『神曲におけるイスラーム終末論』


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-10-07 (月) 06:13:22