Zoroastrian Astrology in the Bundahišn.

D.N. MacKenzie. 1964. BSOAS 27.3: 511-29.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2008-09-03 (水) 20:16:47