Hittite Etymological Dictionary, vols. 1-2.

Jan Puhvel. 1984. Berlin: Mouton, c.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2008-09-03 (水) 11:11:12