Киргизско-русский словарь / кыргызча-орусча сөзлүк. 2 vols.

К. К. Юдахин. 1985. Москва: Главная редакция Киргизской Советской Энциклопедии.

『キルギス語ロシア語辞典』


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2010-08-14 (土) 02:27:08