Адыгейско-русский словарь.

Ю. А. Тхаркахо. 1991. Майкод: Адыгейское книжное издательство.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-12-03 (土) 23:43:33