Reconstructions in Kalinga-Itneg.

Ronald S. Himes. 1997. Oceanic Linguistics 36(1): 102-134.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-12-04 (日) 01:01:16