Austronesian Etymologies: II.

Robert A. Blust. 1983-1984. Oceanic Linguistics 22/23(1/2): 29-149.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-12-04 (日) 17:40:16