Latviešu-krievu Vārdnīca. II.

Divos Sējumos. 1981. Rīga: Avots.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-12-04 (日) 18:20:32