The Western Yugur (Yellow Uigur) Language. Grammar, Texts, Vocabulary.

Martina Erica Ross. 2000. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden. (ライデン大学博士論文)


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2012-01-08 (日) 23:32:19