The ocean in the literature of the western Semites.

A.J. Wensinck. 1918. Amsterdam: Johannes Müller.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks. Deel XIX. No. 2.

Reprinted in Studies of A.J. Wensinck, 1978, New York: Arno Press.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-10-22 (火) 21:11:48